Fonde
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Fonde KL

ISIN-kode: DK0060145183
 
-3,97%
Afkast år til dato
6,34%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Fonde investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, og har som regel den største del af formuen placeret i realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen kombineres af en dyb forståelse af realkredit markedet og mange års erfaring med at finde de obligationer der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet. I denne proces er der konstant fokus på den samlede porteføljes risiko, og afkast/risikoforholdet afvejes nøje inden der investeres.
Fonde KL
ISIN-kode: DK0060145183
-3,97%
Afkast år til dato
6,34%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -3,97% 0,76% 6,34% 13,72% 54,39%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -3,97% -
1 år 0,76% -
3 år 6,34% -
5 år 13,72% -
10 år 54,39% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
3,85% 5,15% 1,75% 4,31% 6,05% -2,88% 12,44% -1,39% 7,11% 9,56%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 3,85%
2019 5,15%
2018 1,75%
2017 4,31%
2016 6,05%
2015 -2,88%
2014 12,44%
2013 -1,39%
2012 7,11%
2011 9,56%

Beholdninger

Nøgletal

Varighed 10,73
Modificeret Varighed 6,99
Effektiv rente 0,89
Gennemsnitlig rating (S&P) AAA - AA

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 26-02-2021 Land Sektor %
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 Danmark 17,94
Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 Danmark 16,68
Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E Danmark 16,04
Danish Government 0.5% 11-15-2029 Danmark 13,51
Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S Danmark 6,86
Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2053 Danmark 5,34
Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2 Danmark 3,89
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M Danmark 3,07
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 2,83
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 RO A Danmark 2,23
KommuneKredit 0.5% 06-19-2039 Danmark 2,17
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T Danmark 1,66
Nordea Kredit 0.5% 10-01-2053 SDRO 2 Danmark 1,52
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2047 SDO E Danmark 1,48
DLR Kredit 2% 10-01-2050 SDO B Danmark 1,03
Other Assets and Liabilities Danmark 1,00
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S Danmark 0,86
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østrig 0,48
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2037 RO Danmark 0,45
Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2037 SDO E Danmark 0,37
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italien 0,34
Nykredit Realkredit 2% 07-01-2049 RO Danmark 0,13
Nykredit Realkredit 2.5% 04-01-2047 RO Danmark 0,08
FI-IRS_EUR_JPMSEC_20230706_ Europa 0,05
Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 IO RO Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 3% 01-01-2046 RO Danmark 0,01
EURO-BUND FUTURE 3/2021 Tyskland 0,01
FX Forward EUR/DKK 0,00
Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1 Danmark 0,00
EURO-BOBL FUTURE 3/2021 Tyskland -0,01
EURO-BUXL 30Y BND 3/2021 Tyskland -0,02

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
0,6
tons CO2/
mio. USD

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
0,57
Indirekte omkostninger, %
0,03
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
0,55
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,08
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,08

Information

Navn
Fonde KL
Morningstar
ISIN:
DK0060145183
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Flemming Thestrup
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.04.)
99,79

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.