Køb via Nordea Investor

Fonde KL

ISIN-kode: DK0060145183

Nordea Invest Fonde investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, og har som regel den største del af formuen placeret i realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen kombineres af en dyb forståelse af realkredit markedet og mange års erfaring med at finde de obligationer der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet. I denne proces er der konstant fokus på den samlede porteføljes risiko, og afkast/risikoforholdet afvejes nøje inden der investeres.

1,88%
Afkast år til dato
102,92
Indre værdi pr. 09.07.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 1,88% 1,67% 12,88% 21,84% 50,98%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 1,88% -
1 år 1,67% -
3 år 12,88% -
5 år 21,84% -
10 år 50,98% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
5,15% 1,75% 4,31% 6,05% -2,88% 12,44% -1,39% 7,11% 9,56% 6,53%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 5,15%
2018 1,75%
2017 4,31%
2016 6,05%
2015 -2,88%
2014 12,44%
2013 -1,39%
2012 7,11%
2011 9,56%
2010 6,53%

Beholdninger

Nøgletal

Varighed 12,01
Modificeret Varighed 6,31
Effektiv rente 0,86
Gennemsnitlig rating (S&P) AAA - AA

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-05-2020 Land Sektor %
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 Danmark 23,61
Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 Danmark 21,58
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 13,22
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T Danmark 7,09
Danish Government 0.5% 11-15-2029 Danmark 7,03
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S Danmark 5,84
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M Danmark 3,84
LR Realkredit 1% 01-01-2022 RO A Danmark 2,83
KommuneKredit 0.5% 06-19-2039 Danmark 2,80
Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020 Østrig 2,75
Other Assets and Liabilities Danmark 2,23
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2047 SDO E Danmark 2,19
DLR Kredit 2% 10-01-2050 SDO B Danmark 1,86
LR Realkredit 1.5% 10-01-2037 RO Danmark 0,69
Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2037 SDO E Danmark 0,68
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østrig 0,60
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italien 0,41
LR Realkredit 2% 10-01-2050 RO Danmark 0,27
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Danmark 0,14
LR Realkredit 2.5% 04-01-2047 RO Danmark 0,13
FI-IRS_EUR_JPMSEC_20230706_ Europa 0,06
FX Forward CHF/DKK 0,05
Jyske Realkredit A/S 2.5% 07-01-2047 SDO E Danmark 0,04
LR Realkredit 2.5% 07-01-2047 IO RO Danmark 0,04
Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S Danmark 0,02
LR Realkredit 3% 01-01-2046 RO Danmark 0,01
FX Forward EUR/DKK 0,00
Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1 Danmark 0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2020 Tyskland 0,00
EURO-BOBL FUTURE 6/2020 Tyskland 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2020 Tyskland 0,00

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

3

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.
Fond
-0,2
tons CO2/
mio. USD

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.