Udloddende obligationsafdelinger

Udbytter fra obligationsafdelinger, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat

Udbytterne er indberettet til SKAT og skal derfor være med i din årsopgørelse under de rubrikker, som fremgår i nedenstående oversigt:

Udloddende obligationsafdelinger - 2018

Afdeling Udbytte i kr. pr. andel Opdeles således
Kapitalindkomst rubrik 31 Skattefrit udbytte
Investeringsforeningen Nordea Invest
European High Yield Bonds 6,60 6,60 0,00
Fonde restudbytte for 2017 1,40 1,40 0,00
Fonde acontoudbytte 2018 0,50 0,50 0,00
Fonde samlet udbytte 2018 1,90 1,90 0,00
Korte obligationer restudbytte for 2017 1,40 1,40 0,00
Korte obligationer acontoudbytte 2018 0,80 0,80 0,00
Korte obligationer samlet udbytte 2018 2,20 2,20 0,00
Lange obligationer restudbytte for 2017 1,90 1,90 0,00
Lange obligationer acontoudbytte 2018 0,90 0,90 0,00
Lange obligationer samlet udbytte 2018 2,80 2,80 0,00
Mellemlange obligationer restudbytte for 2017 3,00 3,00 0,00
Mellemlange obligationer acontoudbytte 2018 1,00 1,00 0,00
Mellemlange obligationer samlet udbytte 4,00 4,00 0,00
Virksomhedsobligationer 1,80 1,80 0,00
Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje
Fleksibel - Obligationer 3,10 3,10 0,00
Korte Obligationer 1,10 1,10 0,00
Lange Obligationer 2,10 2,10 0,00
PBPM Stats- og realkreditobligationer KL1 2,00 2,00 0,00
PBPM Stats- og realkreditobligationer KL2 2,10 2,10 0,00
PBPM Stats- og realkreditobligationer KL3 2,10 2,10 0,00

Der er ikke indeholdt udbytteskat i udbytterne fra de obligationsbaserede afdelinger, som alene investerer i obligationer og aktiver omfattet af kursgevinstloven.

Den skattefrie andel af udbytterne skal ikke fremgå af årsopgørelsen.

Rubrik 31

Her opføres den del af udbyttet, der skal beskattes som kapitalindkomst. Bemærk, der er ikke indeholdt udbytteskat.

Der er indeholdt 27 pct. i udbytteskat af de udbetalte udbytter.

Rubrik 34

Her opføres den del af udbyttet, der skal beskattes som kapitalindkomst.

Det er bruttobeløbet anført i ovenstående tabel, der skal opføres, det vil sige udbyttet før tilbageholdt skat som angivet i ovenstående tabel.

Beskatning ved salg af beviserne – Rubrik 30 i årsopgørelsen

Gevinst ved salg af beviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger er normalt skattepligtige, mens tab kan fratrækkes.

Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte beviser og anskaffelsessummen. Har du købt beviser af flere omgange, skal du opgøre anskaffelsessummen på de solgte beviser efter gennemsnitsmetoden for hele din beholdning af beviser i den pågældende afdeling.

Gevinsten er kun skattepligtig, og tab kan kun fratrækkes, hvis årets samlede gevinst eller tab på udloddende obligationsbaserede investeringsbeviser – samt øvrige skattepligtige/fradragsberettigede gevinster/tab på fordringer og gæld, der indgår i kapitalindkomsten overstiger 2.000 kr. Overskrides dette beløb, er det den samlede gevinst, som er skattepligtig, eller det samlede tab, som kan fradrages.

Gevinst eller tab oplyses i rubrik 30. Et tab anføres med minus.

Læs mere om skat og
investeringsbeviser

Læs mere om skat og investeringsbeviser