Bæredygtige Obligationer
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Bæredygtige Obligationer KL 1

ISIN-kode: DK0061139748
 
-1,01%
Afkast år til dato
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3

Om fonden

Fonden investerer globalt i obligationer. Der investeres med fokus på miljømæssige, sociale og forretningsetiske forhold (samlet ESG-forhold). Investeringsområdet er virksomhedsobligationer samt stats- og statsgaranterede obligationer. Der kan være tale om både investment grade-obligationer og high yield-obligationer samt obligationer fra emerging marketslande.
Bæredygtige Obligationer KL 1
ISIN-kode: DK0061139748
-1,01%
Afkast år til dato
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -1,01% 0,68% - - -
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,01% -
1 år 0,68% -
3 år - -
5 år - -
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020
3,65%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 3,65%

Beholdninger

Nøgletal

Modificeret Varighed 5,46
Effektiv rente 1,52
Gennemsnitlig rating (S&P) BBB

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-08-2021 Land Sektor %
Nordea 2 - US Corporate ESG Bond Fund HYE-EUR USA 18,04
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond - Y EUR Europa 17,98
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth Europa 16,99
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund - HYE EUR Emerging Markets 13,04
Nordea 2 - US High Yield ESG Bond Fund HYE-EUR USA 11,01
Nordea Euro Bond I growth Europa 7,99
Nordea Pro Euro Bond I growth Europa 6,99
Nordea 1 - European High Yield Stars BF - Y EUR Europa 6,00
Other Assets and Liabilities Danmark 1,96
FX Forward EUR/DKK 0,00

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at følge en strategi i tråd med Nordeas koncept for Bæredygtigt Valg. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Fonden investerer i fonde, hvis profil i forhold til miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse (ESG) er godkendt af Nordea inden for rammerne af Nordeas koncept for Bæredygtigt Valg. I de tilfælde hvor fonden investerer i andre fonde, finder ESG vurderingen sted i de underliggende fonde. Fonden kan også foretage direkte investeringer i værdipapirer, der opfylder fondens kriterier for ESG-ratings. I udvælgelsesprocessen anvendes også en eksklusionsMetode, hvor visse sektorer, virksomheder eller praksis er ekskluderet.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fonds- eller strategispecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Forvalteren undgår investeringer i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder fossile brændstoffer. Fondens forvaltere undgår også at investere i virksomheder, hvor mere end 5 % af virksomhedens omsætning stammer fra våben og krigsmateriale, tobak, alkohol, spil og pornografi.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
80,2
tons CO2/
mio. USD

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
0,83
Indirekte omkostninger, %
-0,38
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
0,78
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,25
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,05

Information

Navn
Bæredygtige Obligationer KL 1
ISIN:
DK0061139748
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Multi Asset Team
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 26.10.)
104,15

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.