Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer

Formålet med denne politik er at sætte rammerne for vores arbejde med bæredygtige og ansvarlige investeringer og vores handlinger som investorer og ejere. Udgangspunktet er altid at handle i investorernes bedste interesse.

Miljø og klimapåvirkning

World Economic Forum har i sin Global Risks Report 2016 vurderet fraværet af tilstrækkelige tiltag til at imødegå og tilpasse sig klimaforandringer højest på listen over globale risici. 

Den klimaaftale, der blev indgået i Paris i december 2015 som afslutning på COP21, blev ratificeret af USA og Kina i september 2016. Alle de deltagende lande har dermed forpligtet sig til at holde den globale temperaturstigning frem til år 2100 på under 2,0 grader celsius – med et ideelt mål på 1,5 grader celsius.  

Aftalen betyder endvidere, at de udviklede lande forpligter sig til at overføre et beløb svarende til 100 mia. amerikanske dollar årligt til udviklingslandene. 

Nordea var i september 2016, forud for COP22, blandt 130 investorer, der medunderskrev et brev til G20 med en anmodning om at tage skridt til at sikre, at Paris-aftalens målsætning nås.

”Aiming for A” 

I november 2016 tilsluttede Nordea sig et aktionærinitiativ kaldet ”Aiming for A”. Formålet er at få virksomheder til at stress-teste deres forretningsstrategier i forhold til et scenarie, hvor temperaturstigningen er begrænset til Paris-aftalens målsætning på maksimum på 2,0 grader celsius eller mindre.  

”Aiming for A” fremsatte i 2016 beslutningsforslag på den ordinære generalforsamling i flere store London-noterede selskaber inden for udvinding og forsyning. Formålet var at forbedre informationen om risici og muligheder som følge af klimaforandringer. På generalforsamlingen i råvareselskaberne Anglo American, Rio-Tinto og Glencore fik ”Aiming for A” initiativet støtte fra henholdsvis 96 pct., 99 pct. og 98 pct. af stemmerne. 

IIGCC

Nordea er medlem af The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Dette er et forum for udvikling af politikker, investeringsmæssig praksis og investoradfærd, der skal hjælpe med at imødegå og tilpasse sig klimaforandringer.  

IIGCC udgiver vejledninger til investorer, der ønsker en bedre forståelse af risici og muligheder. Disse indgår i Nordeas analyser omkring klimaforandring.  

Nordea fortsætter endvidere med at være en del af et IIGCC initiativ, der søger at påvirke selskabers adfærd, og har sammen med 50 investorer fra 8 lande – der tilsammen repræsenterer 4,4 billioner euro i forvaltningskapital – medunderskrevet et brev til 75 relevante selskaber. 

Carbon Disclosure Project 

Nordea har gennem længere tid været medlem af Carbon Disclosure Project, der har til formål at opmuntre selskaber til at måle og rapportere data i tilknytning til klimaforandringsrisici, herunder relevante risici for vand og skovbrug. Denne information bruges løbende i investeringsanalyser. 

Carbon Footprint Disclosure (CO2 fodaftryk) 

Det er vores opfattelse, at måling og offentliggørelse af CO2 fodaftryk bidrager positivt til at håndtere klimaforandring. Nordea har derfor medunderskrevet The Montréal Carbon Footprint Pledge, der blev lanceret i september 2015. Det forpligter os til at offentliggøre CO2 fodaftrykket for vores investeringsafdelinger mindst en gang om året. Det skete i december 2015 for Nordea Stars-afdelinger og vil fra 2017 bliver udvidet til at gælde for alle vores aktieafdelinger.

Sociale forhold, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

Det er Nordea Invest forventning, at virksomheder lever op til anerkendte principper for menneskerettigheder og medvirker til at forhindre negative effekter af brud på disse. Dårlig ledelse på dette område anses for at være i konflikt med langsigtet ansvarlig og bæredygtig udvikling. Og i yderste konsekvens kan virksomheden sætte sin ”license to operate” på spil.  

Menneskerettighedsspørgsmål omfatter blandt andet moderne slaveri, børnearbejde, arbejdsmæssige sikkerheds- og sundhedsspørgsmål, indfødte befolkningers rettigheder, tvangsflytning af lokale fællesskaber, organisationsfrihed, frihed til at indgå overenskomster og internationale humanitære konventioner.

Samarbejde om menneskerettigheder i råvaresektoren 

Nordea Invest indgår aktivt i et samarbejde koordineret af PRI (Principles of Responsible Investment) om menneskerettigheder i råvaresektoren.  

Råvareudvindingsselskaber står over for betydelige operationelle og omdømmemæssige risici. Det kan fx være boykot, projektforsinkelse, sagsanlæg eller negativ omtale, hvis selskaberne ikke tager de fornødne skridt til at styre disse risici.  

Samarbejdet retter sig mod de 50 største selskaber inden for minedrift, samt olie- og gasproduktion med stor eksponering til risici knyttet til menneskerettigheder. Udvælgelsen af selskaberne er endvidere baseret på, hvilke geografiske områder de opererer i, eksisterende politikker og systemer inden for menneskerettighedsområdet, faktiske hændelser samt anklager om brud på menneskerettigheder.

Indeks for adgang til medicin 

To milliarder mennesker har i dag ikke adgang til medicin. Nordea Invest mener, at farmaceutiske selskaber spiller en vigtig rolle i at give flest mulige adgang til medicin og at dette har betydning for den langsigtede værdiskabelse i sektoren.  

For at fremme en bedre praksis på dette område deltager Nordea Invest i arbejdet med Access to Medicine Index. Initiativet analyserer de 20 største forskningsbaserede farmaceutiske selskaber med hensyn til, hvordan de gør produktion af medicin, vacciner og diagnostik mere tilgængelig i lande med lave eller middelstore indkomster.  

Access to Medicine Index fremhæver de bedste og mest innovative måder at agere på og udpeger områder, hvor forbedring enten er sket eller er påkrævet. Det seneste Access to Medicine Index blev offentliggjort i november 2016.

Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) 

Nordea tilsluttede sig Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) i 2016. Formålet med CHRB er at fremme et højere niveau for overholdelse af menneskerettigheder gennem skabelsen af et gennemsigtigt, troværdigt og offentligt tilgængeligt benchmark. Det vil bestå af de 500 største selskaber inden for landbrug, beklædning og udvinding baseret på indikatorer for politikker, processer og praksis for overholdelse af menneskerettigheder.  

CHRB vil øge opmærksomheden på overholdelse af menneskerettigheder og hjælpe selskaber til at leve op til forventningerne inden for dette område. CHRB vil også hjælpe institutionelle investorer med at sikre, at man ikke uforvarende vil blive knyttet til overtrædelse af menneskerettighederne. Et pilot-benchmark vil blive lanceret i 2017.

UN Guiding Principles Reporting Framework 

Nordea har underskrevet UN Guiding Principles Reporting Framework. Dette understøttes af 85 investorer med mere end 5,3 billioner amerikanske dollar under forvaltning. Formålet er at give en beskrivelse af, hvordan investorer skal rapportere, hvis de følger UN Guiding Principles.

Forretningsetik, antikorruption og bestikkelse

Der observeres i stigende grad en sammenhæng mellem korruption og negative effekter på det langsigtede afkast. Både de obligatoriske og frivillige krav til transparens øges. Og der stilles fx krav om offentliggørelse af ejer-strukturer, antikorruptionsprogrammer og skattebetalinger land for land. 

I 2016 blev der på baggrund af dette iværksat et projekt med henblik på at imødegå korruption, sikre implementering af tiltrækkelige antikorruptionsprogrammer og øge gennemsigtigheden i de selskaber, der udgør vores største beholdninger. I første omgang er der fokus på 20 selskaber blandt de største beholdninger.

Integration af ESG-faktorer i investeringsprocesserne 

Der er Nordea Invests overordnede strategi at integrere ESG-analyse (environmental, social & governance) som et element i alle investeringsbeslutninger. Årsagen er, at det vurderes, at dette vil forbedre risikostyringen – og dermed det risikojusterede afkast. For at fremme brugen af ESG-data er ESG en integreret del af performance-analysen for vores aktieporteføljeforvaltere.   

Teamet for ESG-analyse inkluderer både finansielle analytikere og ESG-analytikere. Udarbejdede selskabsvurderinger deles mellem disse. De i alt ni analytikere med fokus på ESG er en integreret del af investeringsafdelingen og samarbejdet med porteføljeforvalterne om integration af ESG-analysen.  

ESG-analysen finder sted på to niveauer:

  • Det vurderes, om selskabet forvalter sin forretning ansvarligt med hensyn til sine interessenter – herunder medarbejdere, leverandører, kunder, investorer, miljøet og samfundet i bred forstand.
  • Det vurderes, om selskabets produkter og serviceydelser er godt positionerede i forhold til de fremherskende overordnede tendenser – fx klimaforandringer og demografiske ændringer.

Den interne analyse understøttes af eksterne samarbejdspartnere, som giver dækning af mere end 4.000 selskaber globalt. Alle porteføljeforvaltere har direkte adgang til ESG-data i de systemer, der anvendes i porteføljeforvaltningen.  

I 2016 gennemførtes en internt dybtgående ESG analyse af mere end 200 selskaber. I analysearbejdet indgik møder med virksomhederne på stedet og der blev givet direkte feedback til selskaberne om, hvordan de klarer sig i ESG-sammenhæng.

Anerkendelse af vores arbejde 

I 2016 blev Nordea af IRRI Survey, hvori der indgik 1.287 besvarelser fra analytikere mv. i 681 selskaber, tildelt en pris som den bedste bruger af analyser relateret til ansvarlige investeringer.  

I 2016 modtog Nordea (for tredje gang i træk) Capital Finance Internationals pris for bedste ESG investeringsproces i Europa.