CO2-aftryk i fonde

Siden januar 2017 har vi oplyst CO2-aftrykket for en række aktiefonde. Ved at oplyse CO2-aftrykket har vi taget endnu et skridt hen mod øget gennemsigtighed i forhold til de fonde, vi forvalter.

Seneste 12 måneder

CO2-aftrykket afspejler de seneste 12 måneders samlede udslip af kuldioxid (eller tilsvarende for andre drivhusgasser) fra selskaber, fonden har investeret i. Tallet er en slags effektivitetsmål, som angiver fondens andel af alle porteføljeselskabernes udslip i forhold til fondens andel af alle porteføljeselskabernes indtægter (årlige indtægter omregnet til millioner danske kroner). Tallet angiver tons kuldioxid pr. million danske kroner.

Beregningen er baseret på information fra fx porteføljeselskabernes årsrapporter og på skøn for selskabernes udslip. Informationen samles og leveres af MSCI Inc. Tallet for CO2-aftrykket bliver opdateret hver måned i vores fondsinformationstjeneste.

CO2-aftrykket afspejler de seneste 12 måneders samlede udslip af kuldioxid

Andre drivhusgasser er også omfattet

CO2-aftrykket omfatter også andre drivhusgasser. De forskellige gasser påvirker klimaet i forskellig grad, og derfor omregnes tallene for andre drivhusgasser, så de modsvarer kuldioxids påvirkningsgrad – vi kalder det CO2-ækvivalenten.  For eksempel bidrager metan 21 gange mere til den globale opvarmning end kuldioxid, og et ton metanudslip svarer derfor til ca. 22 ton CO2-ækvivalenter.

CO2-aftrykket omfatter også andre drivhusgasser.

Opdateringer, kriterier og data

Nordea Asset Management har valgt MSCI Inc. som leverandør af data til beregningen af fondenes CO2-aftryk.

Da fondenes investeringer ændrer sig over tid, beregner vi CO2-aftrykket på månedlig basis. Det betyder, at CO2-aftrykket for fonde med lav omsætningshastighed i porteføljen har en tendens til at falde/stige, i takt med at selskaberne mindsker/øger deres udledning, mens CO2-aftrykket for fonde med høj omsætningshastighed i porteføljen kan falde/stige kraftigt som følge af køb eller salg af investeringer i porteføljen.

Det er et kriterie for beregningen af en fonds CO2-aftryk, at tal for CO2-udledningen (eller tilsvarende) er tilgængelige for mindst 70% af fondens markedsværdi. Denne dækningsgrad er noget lavere end anbefalingen fra Fondbolagens Förening, som anbefaler en tærskel på 75%. Vi mener dog, at den lidt lavere nøjagtighed, vi får med en tærskel på 70%, opvejes af den fordel, vi opnår ved at kunne beregne CO2-aftrykket for flere af vores fonde.

I første omgang offentliggør vi kun CO2-aftrykket for Nordeas aktiefonde. Men vi følger nøje udviklingen i beregninger af CO2-aftrykket for andre aktivklasser, så vi også kan beregne og offentliggøre tal for disse aktivklasser, så snart det er muligt.

Hvilke fonde kan sammenlignes?

Hvilke fonde kan sammenlignes?

Det er vigtigt, at man ved en sammenligning af fondenes CO2-aftryk kun sammenligner tal for fonde, der investerer i samme type selskaber og på samme type markeder (fx vækstmarkeder), og som anvender samme beregningsmetode i samme valuta.

CO2-aftrykket er en omtrentlig angivelse af selskabernes CO2-udledning

Dette måles ikke

CO2-aftrykket er en omtrentlig angivelse af den del af selskabernes CO2-udledning, som fonden ejer. Beregningerne er ikke fuldt dækkende og omfatter ikke indirekte udslip. Derfor er det vigtigt, at du som kunde ser tallet som vejledende snarere end et faktum. Vi mener dog, at tallet udfylder en vigtig funktion. Som kunde kan du bruge det til at vurdere en fonds miljøpåvirkning sammen med mere traditionelle faktorer som afkast og risiko, når du skal vælge, hvilke fonde du vil investere i.

Det er også vigtigt at huske på, at CO2-aftrykket ikke angiver investeringernes samlede klimapåvirkning. Det skyldes bl.a.:
 

  • Tallet omfatter kun udledning af visse gasser. Indirekte udslip fra leverandører er ikke altid indeholdt i beregningerne, og det er udslip ved brug af et selskabs produkter heller ikke.
  • Informationen om et selskabs udledning er ikke altid udtømmende.
  • Der måles kun for visse aktivklasser.
  • Information om fossile reserver indgår ikke.
  • Tallet siger ikke noget om, hvor godt en portefølje er positioneret mod en overgang til et samfund med lav CO2-udledning eller om dens bidrag til denne overgang.
Dette måles ikke